2019. február 17. vasárnap
OMSZ hírek

OMSZ: 2014. június 30. 09:00

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

Sikerrel zárult a „Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer” című, EKOP-1.1.12-2012-2013-0001 projekt, melynek célja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény által létrehozott egységes kárenyhítési rendszer követelményeit teljes körűen kielégítő informatikai fejlesztés megvalósítása volt.

letöltés [pdf: 4376 KB]

A projekt konzorciumi formában valósult meg, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) vezetésével és további hat konzorciumi partner közreműködésével. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) meteorológiai adatok szolgáltatásával vett részt a projektben. Az eredményekről részletesen olvashatnak a projekt (letölthető) záró kiadványában.



A projekt kapcsán az OMSZ a káreseményeket kiváltó szélsőséges meteorológiai helyzetekről nyújt információt, egyrészt saját honlapján, másrészt – kármegállapítást támogató szervként – adatokat szolgáltatva a projektben kiépítésre került központi rendszer számára.

A mezőgazdasági kárenyhítési rendszert segítő agro.met.hu honlapon a projekt kezdete előtt az ország 175 kistérségére vonatkozóan voltak lekérdezhetők az Mkk. törvényben meghatározott meteorológiai vonatkozású káreseménynek minősülő természeti események (aszály, fagy, felhőszakadás, vihar) 2011. decemberétől. Azokban a kistérségekben, ahol nincs automata mérőállomás, a legközelebbi állomás adatai kerültek felhasználásra.

A fent említett, korábbi rendszer alkalmazásakor problémaként merült fel a mérési eredményekkel nem rendelkező területekre vonatkozó becslések megbízhatósága. A projektben megvalósuló fejlesztés lényege e becslések pontosságának növelése volt újabb állomások telepítésével, valamint interpoláció és radarmérések felhasználásával. Az interpolálás és radaradatok alkalmazása révén megvalósíthatóvá vált, hogy a korábbi kistérségi szintű adatszolgáltatás helyett egy egyenletes beosztású rácshálózat pontjaira szolgáltasson időjárási adatokat az OMSZ. Az új honlap 2014 novemberétől lesz nyilvánosan elérhető.

Ugyancsak változás volt a korábbi állapothoz képest, hogy a projekt eredményeként a jelenlegi rendszerben már nem csak a kárt kiváltó esemény bekövetkezésének tényét, hanem – kárbejelentés esetén – konkrét adatok szolgáltatására is sor kerüljön a központi rendszer felé, továbbá az AKI által vizsgált és paraméterezett agrometeorológiai növényélettani modelljéhez is ad az OMSZ adatsorokat a teljes tenyészidőszakra vonatkozóan.

A szolgáltatások a korábbi működő rendszer továbbfejlesztésének tekinthetők, melyhez az alábbi részfeladatokra volt szükség.


Meteorológiai mérőhálózat bővítése

Az OMSZ a projekt kezdete előtt mintegy 100 automata mérőállomással rendelkezett. A projekt keretében további 15 db földfelszíni meteorológiai mérőautomata telepítését végezte el (1. ábra). A mérőeszközök alkalmasak a levegő hőmérsékletének és nedvesség tartalmának, a csapadék mennyiségének, a szél irányának és sebességének mérésére. A mérőállomások helyét úgy választották ki a szakemberek, hogy növekedjen az állomáshálózat reprezentativitása. Az új állomások Álmosd, Babócsa, Bogyoszló, Csenger, Csurgó, Katymár, Kiszombor, Lökösháza, Poroszló, Sárkeresztúr, Sopronhorpács, Söjtör, Sülysáp, Túrkeve, Újdombrád településeken találhatók (2. ábra).

1. ábra
1. ábra: Az OMSZ kibővített automata mérőállomás hálózata;
a piros négyzetek a korábbi állomáshálózatot jelölik, a sárgák a projekt keretében telepítetteket

2. ábra
2. ábra: Automata mérőállomás szerelése


Interpolációs rendszer továbbfejlesztése

A mérőállomások számának megnövelése még nem elegendő a közbülső helyeken fekvő településeken bekövetkező időjárási események nyomon követésére. Ehhez az állomásokon mért adatokat interpolálni kell. Az interpoláció segítségével bármely tetszőleges helyen becslést adhat az OMSZ valamely meteorológiai elem értékére.

Az OMSZ-ban készült egy kimondottan meteorológiai célú, matematikai statisztikai alapokon nyugvó interpolációs rendszer, a MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis, szerzői Szentimrey Tamás és Bihari Zita), amely a statisztikailag lehetséges legkisebb hibával közelíti a valódi állapotot. A projekt eredményeképpen e módszert használja az OMSZ az aszály, a fagy és a vihar kritériumának megfelelő időjárási karakterisztikák interpolálására. Az interpoláció következtében megszűnt az adathiány előfordulásának lehetősége is.


Csapadékmérés radaradatok felhasználásával

Az Mkk. törvényben definiált felhőszakadás jellemzően olyan időjárási helyzetekben keletkezik, amelyekben a csapadékhullás területe kicsi, sokszor mindössze néhány négyzetkilométeres területre terjed ki, ezért a hagyományos, földfelszíni mérések alapján megfigyelésük, mérésük sok esetben nem lehetséges. E hiányosság kiküszöbölésére alkalmas a radaros csapadékmérés.

A radarok öt percenként mérnek csapadékintenzitást, a mérések összesítéséből előállítható a törvényben definiált csapadékösszeg. E méréseket felhasználva került kifejlesztésre egy módszert, amely az interpoláció során használt rácshálózat pontjaira adja meg a csapadékértékeket.


Informatikai fejlesztések

Az interpolálási és a radaros csapadék számítási módszerek automatikus futtatásához, az adatoknak az OMSZ honlapján történő megjelenítéséhez, illetve a központi rendszer felé történő továbbításukhoz jelentős informatikai fejlesztésekre is szükség volt.

Az OMSZ automata mérőhálózatából az adatok bekerülnek a központi adatbázisba, ahol elsődleges ellenőrzésen, szükség esetén javításon esnek át. Ezekből az adatokból az előző pontban részletezett módszerek segítségével naponta előállnak azok a rácsponti adatfájlok, melyek alapját képezik projektben vállalt szolgáltatásainknak.

Az új – 2014 novemberétől nyilvánosan is elérhető – agro.met.hu honlapon (3. ábra) a különböző káresemények előfordulását teszi közzé az OMSZ. Az adatok lekérhetők településekre vonatkozóan, és térképes formában is láthatók, megjelenítésük lehetséges napi, illetve időszakos bontásban is. Egy adott napra vagy egy időszakra vonatkozóan hat paraméter tekinthető meg: aszály, téli fagy, tavaszi fagy, őszi fagy, felhőszakadás, illetve vihar. A honlap e továbbfejlesztett változata 2013 novemberétől tartalmaz adatokat.

3. ábra

 3. ábra: A 2014 novemberétől nyilvánosan is elérhető, új honlap: agro.met.hu


Az informatikai fejlesztések meghatározó része az volt, hogy megoldásra kerüljön a már előállt adatfájlok továbbítása a központi rendszer felé. Ezt a feladatot bonyolította az a tény is, hogy – a bevezetőben már leírtak szerint – háromféle adatszolgáltatást is kell végezni.


Informatikai beruházások

A projekt keretében az Országos Meteorológiai Szolgálatnál tervezett és lebonyolított informatikai beruházások célja egyrészt az adatok biztonságos rövid és hosszú idejű tárolása, másrészt ezen adatok – a projektben résztvevő szakmai szervezetek felé történő – továbbítása és a nagyközönség megfelelő tájékoztatása volt.

Az adatok rövid távú tárolását az OMSZ meglévő diszk alapú tároló rendszerének bővítésével érte el. A bővítés olyan elemeket tartalmaz, melyek biztosítják, hogy több diszk vagy egyéb hardver komponens egyidejű meghibásodása sem eredményezheti a tárolt adatok sérülését, elvesztését.

Az OMSZ a feldolgozott adatok archiválására, évtizedekre történő megőrzésére szalagos rendszert bővítette egy kerettel (4. ábra). A bővítéssel nemcsak a rendszer tárolókapacitását növelte, hanem az adatok duplikált tárolását is megoldotta, minimálisra csökkentve a szalaghibából eredő meghibásodás kockázatát.

4. ábra
4. ábra: A projekt keretében bővített szalagos archiváló rendszer (balra) és
folyamatos működését biztosító szünetmentes tápegység

A projekthez kapcsolódó beruházás harmadik eleme a kommunikációt végző web szerver megvásárlása és beüzemelése volt. Az OMSZ meglévő informatikai infrastruktúrájába integrálható új szerver megfelelő teljesítményt biztosít, és a már meglévő komponensekhez való csatlakozással közel 100%-os rendelkezésreállás érhető el.